Ngày nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi

💧 Ngày nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường và vì nước ảnh hưởng đến tất cả chúng ta nên cần tất cả mọi người cùng hành động để thay đổi.
 
💧 Chiến dịch cho ngày nước thế giới 2023 “Be the change” (Thúc đẩy sự thay đổi) nhằm khuyến khích mọi người tham gia hành động trong cuộc sống của mỗi người để thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ, và quản lý nguồn nước.
 
💧 Nguồn nước có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta nên chúng ta cần mọi người hành động. Bạn và gia đình, trường học và cộng đồng của bạn có thể tạo ra sự khác biệt bằng việc thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nước trong cuộc sống của mình.
💧Sự hoạt động khác thường trong suốt vòng tuần hoàn nước (còn gọi là chu trình nước) đang tác động đến tất cả các vấn đề lớn trên toàn cầu, từ sức khỏe đến nạn đói, bình đẳng giới đến việc làm, giáo dục đến công nghiệp, thảm họa đến hòa bình.

💧Sự thay đổi nhanh chóng là cần thiết và mọi người đều có thể đóng vai trò quan trọng. Mỗi hành động – dù nhỏ đến đâu – sẽ tạo nên sự khác biệt.